ZWCAD STANDARD

●  Tương thích 100% định dạng DWG

●  Phác thảo bản vẽ 2D

●  Chú thích

●  Xuất bản mô hình 2D

●  API( LISP)