ZWCAD MECHANICAL

● Tương thích 100% định dạng DWG

● Phác thảo bản vẽ 2D

● Mô hình 3D

● Chú thích

● Xuất bản

● API( LISP, ZRX, .NET,VBA)

● Các công cụ chú thích nâng cao